പെരിന്തൽമണ്ണ : അൽ ജാമിഅ അൽ ഇസ്ലാമിയ സ്ക്കിൽസ്‌ ഡവലപ്പ്മെന്റ്  സെന്ററിന്* കീഴിൽ അധ്യാപക- വിദ്യാർഥികൾക്കായി അവധിക്കാല റസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ഹൈസ്ക്കൂൾ – ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഇംഗ്ലീഷ് ഫീസ്ററ സമ്മർ ക്യാമ്പും ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകർക്കായി ഈസോൾ(എക്യുപ്പിംങ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓഫ് അതർ ലേംഗ്വേജസ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ) അധ്യാപക പരിശീലനവും അറബി അധ്യാപകർക്കായി ടാഫിൾ(ടീച്ചിങ് അറബിക്ക് ആസ് ഫോറിംങ് ലേംഗ്വേജ്) അധ്യാപക പരിശീലനവുമാണ് സംഘടിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ -മെയ് മാസങ്ങളിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ അൽജാമിഅ കാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക: 9207945556

രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കുകൾ:

ഈസോൾ(എക്യുപ്പിംങ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓഫ് അതർ ലേംഗ്വേജസ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് )  – https://goo.gl/rJHMMd

ഇംഗ്ലീഷ് ഫീസ്ററ സമ്മർ ക്യാമ്പ് – https://goo.gl/KEE8ZU

ടാഫിൾ(ടീച്ചിങ് അറബിക്ക് ആസ് ഫോറിംങ് ലേംഗ്വേജ്)  – https://goo.gl/qrUqwh

ഇ-മെയിൽ: skillscentre@aljamia.net