കുറെ കാലങ്ങളായി ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ലിം സമൂഹം ഒരു പരിപൂര്‍ണ ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ