Sargasangamam 2018 Inauguration by Shyam Pushkar (Scrip Writer) at Al Jamia Al Islamiya Conference Hall, Santhapuram